อิ่มท้อง สมองแล่น ด้วย ‘วิชาผัก’

เนื่องจากพื้นที่ตำบลแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวน ค้าขาย และทำประมง เป็นหลัก เศรษฐกิจอยู่เกณฑ์ค่อนข้างดี โดยเฉพาะระบบการศึกษาเนื่องจากตัวไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก พ่อแม่ผู้ปกครองที่ฐานะดีหน่อยก็จะส่งลูกหลานไปเรียนในเมือง หรือโรงเรียนใหญ่ในพื้นที่ แต่สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งที่เป็นแรงงานจากต่างถิ่น รวมถึงต่างด้าวที่มีอาชีพรับจ้างซึ่งอาศัยในพื้นที่หมู่ 5 ต.แหลมกลัด และไม่ได้มีฐานะดีนั้น

ส่วนใหญ่ก็จะเลือกโรงเรียนวัดสะพานหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจำชุมชน เป็นที่เล่าเรียนให้กับลูกหลาน ด้วยความจำเป็นของชีวิต ที่จะต้องหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน ทำให้เด็กๆ ขาดโอกาส และขาดสิ่งที่ดีที่ชีวิตควรจะได้รับในวัยนี้ เพราะแม้แต่เงินมาโรงเรียนก็ยังไม่มี บางรายข้าวเช้ายังไม่ได้ทานมาจากบ้าน เด็กๆ จึงเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ ทางโรงเรียนวัดสะพานหินจึงประสาน หน่วยงานทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนในการของบประมาณมาสนับสนุนเพื่อให้เด็กๆ ทั้ง 143 คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปี 2560 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อจัดทำโครงการ “การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อ สุขภาพภายในโรงเรียน” โดยเชื่อว่า เมื่อเด็กได้กินอิ่ม เล่นอย่างสมวัย ก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ดี การเรียนก็มีสุขได้ตามมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth